BRS REALITY Bratislava 

 +421 907 783 159    

 info-ZVNC-brsreality.sk

 

BRS REALITY - Košice

+421 908 366 214    

 m.vargova@brsreality.sk

  • Geodet

    Geodet

1 2 3
Vyhľadávanie

V ponuke je 29 nehnuteľností.

GEODET

 

Geodetické práce

 

Vytýčenie hraníc pozemku  - vyznačenie polohy lomových bodov priebehu hranice pozemku v teréne.

Vytýčenie stavieb-  na základe individuálneho zadania  od klienta, prípadne na základe podkladov od projektanta a pod.  (osadenie  budúcej stavby na pozemok).

Polohopis – výškopis –zameranie priebehu terénu, hraníc a existujúcich prvkov polohopisu  ako sú cesty, ploty, viditeľné inžinierske siete, sklony svahov, rôzne solitéry a pod.

Geometrický plán na stavbu, prípadne rozostavanú stavbu ako podklad pre vydanie kolaudačného rozhodnutia  alebo podklad k získaniu úveru v banke.

Geometrický plán na zriadenie vecného bremena – napríklad pre zabezpečenie práva prechodu cez pozemok, vecné bremeno uloženia inžinierských sietí a pod.

Geometrický plan -  na rozdelenie alebo zlúčenie pozemkov , na zmenu druhu pozemku, napríklad ako podklad pre vyňatie, odňatie, na obnovu právneho stavu – obnovenie hraníc pôvodných parciel  a iné.

Zabezpečenie zápisu geometrických plánov na správe katastra, zabezpečenie zápisu stavieb na správe katastra a pod.