BRS REALITY Bratislava 

 +421 907 783 159    

 info-ZVNC-brsreality.sk

 

BRS REALITY - Košice

+421 908 366 214    

 m.vargova@brsreality.sk

 • Znalecký posudok

  Znalecký posudok

1 2 3
Vyhľadávanie

V ponuke je 24 nehnuteľností.

ZNALEC

 

   Ponúkame Vám vypracovanie znaleckých posudkov pre rôzne druhy nehnuteľností

 

 •    byty
   
 •    rodinné domy
   
 •    stavebné pozemky
   
 •    iné nehnuteľnosti
   

 

    Aký bude postup?

         - dohodnutie termínu obhliadky a ceny za vypracovanie znaleckého  posudku,

         - vyžiadanie potrebných podkladov,

         - na obhliadke znalec vykoná zameranie a fotodokumentáciu skutkového  stavu  nehnuteľnosti,

         - odovzdanie znaleckého posudku v dohodnutom termíne a dohodnutom počte vyhotovení.

                    

 

   Kto Vám vypracuje znalecký posudok?

Znalecké posudky vypracuje znalkyňa, zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, v odbore Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, s praxou v bankovníctve v oblasti schvaľovania hypotekárnych úverov.   

„Máme výborné skúsenosti so spoluprácou pani znalkyne a znalecké posudky sú vyhotovené do troch pracovných dní.”

 

                                                                      

   Aké podklady a dokumenty budete potrebovať?

List vlastníctva zabezpečí znalec cez verejne prístupný katastrálny portál.

Kópiu z katastrálnej mapy zabezpečí znalec cez verejne prístupný katastrálny portál. V prípade, ak územie nemá spracovanú mapu na katastrálnom portáli, je nutné vyžiadať kópiu z katastrálnej mapy osobne na katastri nehnuteľností.

 

       Pre jednotlivé druhy nehnuteľností zabezpečí zadávateľ:

 

BYT      

  - Doklad o veku bytového domu (vydá správca domu na požiadanie vlastníka),

         - Nadobúdacie doklady súčasného vlastníka bytu (kúpna zmluva, dedičské rozhodnutie a pod.)

         - Pôdorys je vhodné doložiť (v prípade, ak nie je k dispozícii, vyhotoví ho  znalec)  

         

RODINNÝ DOM    

   - Doklad o veku domu (kolaudačné rozhodnutie alebo potvrdenie obce o začiatku užívania)

         - Projektová a iná dokumentácia stavby (pôdorysy, rezy, situácia, povolenia a rozhodnutia stavebného                                                                                         úrad k výstavbe, alebo prístavbám, geometrický plán, atď.)

 

STAVEBNÝ POZEMOK   

   - Územnoplánovacia informácia - (vydáva stavebný úrad, resp. obec) slúži k určeniu účelu pozemku,

          - Geometrický plán (ak boli vykonané zmeny, ktoré nie sú zakreslené v kópii z katastrálnej mapy)